Algemene voorwaarden

Inschrijvingen algemeen

Aanmelding is alleen mogelijk door toezending van een volledig ingevuld inschrijfformulier. Aanmeldingen worden in volgorde van ontvangst behandeld. Reservering is niet mogelijk. RulersGroup houdt zich het recht voor bij onvoldoende belangstelling een opleidingsactiviteit uit te stellen of niet te organiseren. Cursusdata zijn onder voorbehoud. Prijzen gelden tot december 2013 (wijzigingen voorbehouden).

 

Diplomaprogramma's

Bij inschrijving voor één van de diplomaprogramma's moeten kopien van de hoogst genoten vooropleiding worden bijgevoegd (geen originele stukken).

 

Toelating

In principe worden alleen personen toegelaten die voldoen aan de toelatingseisen. In bijzondere gevallen kan hiervan worden afgeweken. Meer informatie hierover vindt u bij de verschillende cursusbeschrijvingen. Bij achteraf gebleken onjuiste opgaven op het inschrijfformulier kan een deelnemer de deelname aan de lessen worden ontzegd.

 

Bevestiging van toelating en wijze van betaling

Na ontvangst van het inschrijfformulier krijgt u een ontvangstbevestiging toegezonden. Ongeveer vier weken voor de cursusstart ontvangt u een uitnodiging met routebeschrijving en eventuele andere relevante informatie. Tevens ontvangt u een factuur. Indien u het cursusgeld niet zelf betaalt, dan wordt de factuur direct naar uw werkgever c.q. de betalende instantie gezonden. Het cursusgeld dient vóór de eerste cursusdag te worden voldaan.

 

Alle prijzen zijn:

 • inclusief examenkosten
 • geldig tot en met december 2013
 • exclusief  BTW.


Bij een aantal cursussen is voor leden van beroeps- en brancheverenigingen een speciale prijs vastgesteld. Dit staat bij de desbetreffende cursus vermeld.
RulersGroup is een particulier opleidingsinstituut; deelnemers komen daarom niet in aanmerking voor studiefinanciering.

 

Betalinggegevens

ING rekening 65.05.82.535 

IBAN: NL58 INGB 0650 5825 35

BIC: INGNL2A

BTW-nummer: NL821838337B01

 

KvK Haaglanden: 27367092

 

 

 

Registratie persoons- en werkgeversgegevens

Door het aangaan van een overeenkomst met RulersGroup wordt aan RulersGroup toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoons- en werkgeversgegevens. Deze gegevens zal RulersGroup uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten. RulersGroup zal de door haar verkregen persoonsgegevens beheren op de wijze die de wet voorschrijft.

 

Annulering en voortijdige beëindiging

 • Annulering van een cursusaanmelding, examen of voortijdige beëindiging van een opleidingsactiviteit moet altijd schriftelijk gebeuren. Bij annulering van een cursusaanmelding of examen worden de volgende kosten in rekening gebracht:
  • Bij annulering van deelname aan één van de opleidingsprogramma's na bevestiging van toelating en binnen vier weken voor aanvang van de eerste cursusdag, wordt 10% van het cursusgeld in rekening gebracht
  • Bij annulering van deelname aan een korte cursus, module of workshop, na bevestiging van toelating en binnen vier weken voor aanvang van de eerste cursusdag, is men het volledige cursusgeld verschuldigd
  • Bij annulering van deelname aan een examen vindt restitutie van het examengeld plaats indien de annulering twee maanden voor de datum van de eerste examengelegenheid plaatsvindt. Bij latere annulering vindt geen restitutie plaats.
 • Bij voortijdige beëindiging van deelname aan een opleiding gelden de volgende regelingen, na aftrek van 50 administratiekosten:
  • Bij deelname aan een diplomaprogramma worden de cursusprijzen (zoals die worden berekend bij losse inschrijving) van de gevolgde modulen in rekening gebracht. Het resterende cursus- en examengeld* wordt terugbetaald
  • Indien een deelnemer een korte cursus, module of workshop voortijdig beëindigt, vindt geen restitutie van cursus- of examengeld plaats.
 • De overeenkomst wordt beëindigd bij het overlijden van de deelnemer, met een restitutie in overeenstemming met het nog niet gevolgde deel van de cursus, module of workshop.

 

Rechten cursusmateriaal en werkstukken

Tenzij anders aangegeven, berusten auteurs- en gebruiksrechten van het cursusmateriaal bij RulersGroup. Het verstrekte lesmateriaal dient uitsluitend voor persoonlijk gebruik van de deelnemers. Werkstukken e.d. vervaardigd in het kader van de cursussen worden eigendom van RulersGroup. Indien RulersGroup of een deelnemer een werkstuk als zodanig wenst openbaar te maken of te vermenigvuldigen, dient dit te gebeuren in onderlinge overeenstemming.